برترین های فروش شخصی فروردین 95
ردیف تصویر نام و نام خانوادگی مبلغ (ریال)
1 علی اصغری 36,667,542
2 علی اکبر نجاتیان بستانی 23,595,388
3 سید محمد حسینی 14,502,267