چهره های برتر رادین در استان خراسان (سه ماهه اول طرح حمایتی تشویقی 95)


اسامی برگزیدگان به ترتیب از راست به چپ (بعد از دکتر محمودی و آقای میردریکوند):

حامد صالحی - وحید ضیائیان یزدی نژاد - سید محمد حسینی - امین حاتمیان - یاسر شعبانپور - فردین رجبی - داریوش شجاعی مجد - امین صالحی .