طرح درآمد زایی رادین با توجه به چند اصل اساسی نوشته شده است :
شرکت رادین معتقد است که تنها در صورتی می توان نتایج عالی را رقم زد که هر اقدام بر پایه 2 قانون سادگی و شفافیت باشد.
لذا با توجه به این 2 قانون که حکم نصب العین برای ما را دارد کوشیدیم که طرحی ساده را طراحی کنیم که شرکای تجاری رادین
بتوانند خیلی راحت طرح درآمد زایی را درک و میزان پورسانت خویش را محاسبه نمایند.